Bedrijfsschade

Een bedrijfsschadeverzekering komt tot uitkering wanneer een schade plaatsvindt die door de verzekering wordt gedekt. Doorgaans dekt een bedrijfsschadeverzekering dekking volgens de uitgebreide dekking, waardoor de meest voorkomende schadeoorzaken zijn gedekt. Daarnaast bestaat vaak ook de mogelijkheid om het wegvallen van de stroomvoorziening of het gas mee te verzekeren. Voor het wegvallen van de stroomvoorziening geldt dan dat de uitval langer dan acht uur geduurd moet hebben en voor het gas langer dan 24 uur.

KENMERKEN

  • Verzekering waarmee je vaste lasten zoals huur en salarissen kunt blijven betalen als je schade hebt
  • Dekking van extra kosten om je bedrijf na schade weer snel op gang te krijgen
  • Dekking voor derving van brutowinst

VOOR WIE EN WAAROM?

Deze verzekering is geschikt voor zelfstandigen zonder personeel (zzp) en midden- en kleinbedrijven (mkb) met maximaal 50 medewerkers en een jaaromzet tot €10.000.000.

LET OP!

  • Om onder- en oververzekering te voorkomen hebben de meeste verzekeraars een clausule, de accres/decresclausule (ook wel aangeduid met increase/decreaseclausule of overdekkings- en restitutieclausule) op de polis opgenomen. Deze clausule bepaalt dat er in het begin van het nieuwe jaar een opgave verstrekt dient te worden van het “werkelijk belang”, zijnde het juiste verzekerd bedrag, voor het voorbije jaar. Aan de hand van deze gegevens stelt de verzekeraar de juiste premie voor het voorbije jaar op, en wordt de te veel of te weinig betaalde premie verrekend. De clausule vangt schommelingen in het verzekerd bedrag op tot een bepaald percentage (meestal 30%). Dit betekent dat wanneer blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, de verzekeraar maximaal 30% overdekking verleent.
  • bijzonderheid 2